top of page

Takao Yamashita

Kendo 4 Dan

Takao Yamashita
bottom of page