top of page

Ryuichi Shimizu

Kendo Kyoshi 7 Dan, Iaido 3 Dan

Ryuichi Shimizu
bottom of page